1o Ergastiriako Kentro Karditsas : 39.364708, 21.902162